I N F O R M A C J A

Związek Górnośląski informuje , że organizuje wycieczkę do KSIĄŻA terminie 6 – 7 września 2014r . Sprawy związane ze zgłoszeniem na wyjazd przyjmuje pan Henryk Polok nr telefonu 507 701 455 do dnia 15 .08 2014r . Przy zgłoszeniu prosimy podać swój ADRES i nr PESEL. Poniżej podajemy program wycieczki :

06.09.2014r

 • godz.9.00 – Wyjazd z parkingu „BELG” Katowice
 • godz.10.30 – Postój na kawę i ….;)
 • godz.13.30 – Przyjazd do Domu Ojców Pallotynów ( zakwaterowanie + obiad)
 • godz.14.00 – 18.00 Zwiedzanie wg programu Przewodnika
 • godz.18.30 – Kolacja
 • godz.19.30 – ognisko z kiełbaskami ( moze być herbatka z „małym” prądem)…;)

07.09.2014r

 • godz.8.30 – Śniadanie
 • godz.9.30 Kościół na miejscu – MSZA ŚW.
 • godz.11.00 – Wyjazd do KSIĄŻA – zwiedzanie zamku
 • godz. 15.00 – Wyjazd w kierunku Katowic a … po drodze obiad ( prawdopodobnie w ŚWIDNICY)
 • około 20.00 – powrót do KATOWIC

KOSZT WYCIECZKI : 160,00 zł w tym;

 • 1 nocleg, obiad , kolacja + ognisko, śniadanie, obiad w drodze powrotnej
 • ubezpieczenie
 • przejazd autokarem

przewodnicy : ZĄBKOWICE, KSIĄŻ

U W A G A : ewentualne wstępy we własnym zakresie .

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y

Najpiękniejsze zamki Europy
Najpiękniejsze zamki Europy – Zamek Książ, Pol­ska
Zamek Książ, jeden z naj­więk­szych w Eu­ro­pie, po­wstał w la­tach 1288 – 1292 z ini­cja­ty­wy Bolka I Su­ro­we­go. W 1509 r. prze­ję­li go Hoch­ber­go­wie, któ­rzy  wła­da­li nim do po­cząt­ku II wojny świa­to­wej. W cza­sie wojny bu­dy­nek zo­stał pod­da­ny ra­dy­kal­nej prze­bu­do­wie w ra­mach pro­jek­tu Riese i zde­wa­sto­wa­ny. Zamek pod­da­wa­no wie­lo­krot­nej re­no­wa­cji – dziś jest jedną z naj­więk­szych atrak­cji tu­ry­stycz­nych na Dol­nym Ślą­sku.
Fot. Think­Stock­Pho­to /internet/